बैशाख २७, २०८१

 COPOMIS को यूजर/ पासवर्ड लिनका लागि 

निवेदन पत्र 

आधारभूत विवरण फारम ( पूर्ण विवरण भरिएको )

संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र

पान दर्ता प्रमाणपत्र

विनियम ( कार्यक्षेत्र उल्लेख भएको पाना)