लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारी संघ/संस्थाहरुको विवरण(COPOMIS अनुसार)